نظرات حرفه ای ها تجربه همکاری و اجراهای مشترک با ' سازندگان مستقل '

دیجی گیجی اخبار و رویدادها

 پیش بینی پتانسیل مارکت و تحلیل آخرین متدهای ساخت و توسعه دیجیتال دنیا

https://telentstudio.geejsound.com/author/turitor/

وبلاگ انفرادی

ایجاد نرم افزاری متناسب با بازی های توسعه بازی های

https://telentstudio.geejsound.com/author/turitor/

ممکن است پایتون به صورت آنلاین تکمیل شود

ایجاد نرم افزاری متناسب با بازی های توسعه بازی های